October 6, 2022

41 thoughts on “26 / Giăng câu diền bắt cá Tra sông Cái Bé | Fishing

  1. Cá cha giăng câu diền kho ăn lắm chú ơi con thử rồi cái thứ nhất là dễ sẩy khó xúc vào vợt cái thứ 2 mỗi lần đinh thâm chỉ dính một 2 con vì cá bự ăn nó gịch động cả diền câu làm cá khác nhát mòi cái thứ 3 cá cha dính câu giăng điều chết khó rộng 🤣 trước chơi cái vợt to mà còn xỏng hoài tức chết

  2. o qe tui ..ko can d
    giang cau..lay thuc an ca..xay nhuyen..thah bot tron voi com..vo cuc lai nhu cuc chay…bop vao lu cau..bag dau ngon tay..lai may bo luc bih..yen tih..tha xuog may cai lo trog nho nho..tha ho giat ca len..cau mot chuc ca chuc con..lon nho co het..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *