October 6, 2022

2 thoughts on “사파 탁박폭포 밑 소수민족 시장 탐방.( Thác nước và thị trường ở Sa Pa)

  1. 사장님의 영상은 화려한 프랜차이즈 음식점 먹자골목에서 조금떨어진
    오랜단골만가는 간판없는 국밥집 같아요

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *